REGULAMIN

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Portalu FUNKCJONALNIE.COM przez firmę „Desi-Studio” Agnieszka Cholewa ul. Sosnowiecka 34/6, 01-496 Warszawa, wpisana do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonego przez Prezydenta m.st. Warszawy pod numerem.............. NIP: 522- 218- 16-31, REGON: 140148872

2. Użyte w Regulaminie określenia mają następujące znaczenie:

Użytkownik - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która dokonała poprawnej rejestracji w Portalu FUNKCJONALNIE.COM;

Usługobiorca- osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, składająca Zamówienie u Usługobiorcy za pośrednictwem Portalu, na wykonanie Usługi Aranżacji.

Usługodawca– „Desi-Studio” Agnieszka Cholewa adres: ul. Sosnowiecka 34/6, 01-496 Warszawa;

Administrator - właściciel Serwisu tj. „Desi-Studio” Agnieszka Cholewa adres: ul. Sosnowiecka 34/6, 01-496 Warszawa,

Usługa Aranżacji- zaprojektowanie nowego układu funkcjonalnego pomieszczeń we wnętrzu wskazanym przez Usługobiorcę w Zamówieniu z uwzględnieniem elementów architektonicznych, obejmuje w szczególności wystrój i wyposażenie ruchome.

Zamówienie- dokonanie przez Usługobiorcę poprzez wypełnienie formularza (ankiety) za pośrednictwem Portalu zlecenia przygotowania indywidualnej Usługi Aranżacji wskazanego wnętrza

Rzut funkcjonalny – plan pomieszczeń np. mieszkania, określający jego funkcje z wyposażeniem, np. salon, kuchnia itd. Wyposażenia określa ściśle legenda, która jest częścią integralną rzutu funkcjonalnego.

Portal FUNKCJONALNIE.COM – Serwis Internetowy dostępny pod adresem www.funkcjonalnie.com wraz z jego funkcjonalnością.

Konto – udostępnione Użytkownikowi lub Usługobiorcy, przez Portal, po dokonaniu rejestracji, miejsce na serwerze, na które Użytkownik wprowadza swoje Dane osobowe i w ramach którego administruje Danymi. W ramach konta Użytkownik, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Regulaminu, uzyskuje możliwość zlecenia Zamówienia wszystkich Usług dostępnych w ramach Portalu;

Panel Klienta- funkcjonalność Portalu FUNKCJONALNIE.COM, w ramach której Użytkownik po zalogowaniu może zarządzać swoimi Danymi Osobowymi oraz zamawiać usługi dostępne w Serwisie.

Adres e-mail- adres poczty elektronicznej Użytkownika, podany w formularzu rejestracyjnym.

Baza Kont- zbiór Danych Osobowych oraz innych danych przypisanych do danego konta zamieszczonych w Portalu przez Użytkowników, które za zgodą Użytkowników są gromadzone, przetwarzane w uporządkowany sposób w systemie informatycznym, w ramach Usług świadczonych przez FUNKCJONALNIE.COM;

Dane Osobowe- zgromadzone w ramach formularza rejestracyjnego dostępnego pod adresem www.FUNKCJONALNIE.COM informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, przetwarzane przez FUNKCJONALNIE.COM w celu prawidłowego świadczenia Usług oraz innych celach operacyjnych i marketingu usług własnych.;

Cennik – aktualna oferta cenowa umieszczona na stronie internetowej Portalu FUNKCJONALNIE.COM,

§2
PRZEDMIOT ŚWIADCZONYCH USŁUG

1. Usługodawca przy pomocy Portalu FUNKCJONALNIE.COM w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa świadczy za wynagrodzeniem usługi związane z przygotowywaniem projektów aranżacji wnętrz, które zapisywane są w wersji elektronicznej.

2. Portal FUNKCJONALNIE.COM umożliwia zlecanie przez Usługobiorców drogą elektroniczną wykonania Usługi Aranżacji.

3. Korzystanie z Portalu FUNKCJONALNIE.COM wymaga dokonania rejestracji przez Użytkownika, co równoznaczne jest z założeniem Konta w Portalu oraz zawarciem przez Użytkownika umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną z Usługodawcą. Rejestracja w serwisie jest bezpłatna.

4. Dokonanie rejestracji w Portalu FUNKCJONALNIE.COM jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

5. Warunkiem korzystania z usług jest dokładne zapoznanie się z treścią Regulaminu (wraz z załącznikami).

7. Akceptując niniejszy Regulamin Użytkownik wyraża zgodę na jego wszystkie warunki i zobowiązuje się do ich przestrzegania. Korzystanie z Portalu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.

8. Umowa zostaje zawarta z chwilą zakończenia przez Użytkownika procesu rejestracji za pośrednictwem formularza rejestracyjnego zamieszczonego w Portalu oraz zlecenia Zamówienia poprzez wypełnienie ankiety i dokonanie zapłaty za Usługę Aranżacji zgodnie z obowiązującym cennikiem usług.

9. W celu realizacji Zamówienia Usługobiorca zobowiązany jest przedstawić rzut mieszkania z pełnym wymiarowaniem ścian tzn. obrys mieszkania w granicach ścian między lokalami wraz ze ściankami działowymi wewnątrz mieszkania i opisem funkcji poszczególnych pomieszczeń. Taki rzut zwany jest inwentaryzacją mieszkania.

10. Po dokonaniu zamówienia Usługobiorca otrzyma na adres e-mail, potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Usługodawcę oraz informację o terminie wykonania Zamówienia.

11. Po wykonaniu Zamówienia Usługobiorca poprzez zalogowanie się do Panelu Klienta, otrzyma plik graficzny w formacie PDF z rzutem funkcjonalnym zgodnym z wytycznymi zamieszczonymi przez Usługobiorcę w ankiecie.

§3
SZCZEGÓŁOWE ZOBOWIĄZANIA USŁUGODAWCY I USŁUGOBIORCY

1. Usługobiorca zobowiązuje się do zapłaty Usługodawcy wynagrodzenia za zamówioną usługę zgodnie z Cennikiem. Zapłata za usługę dokonywana jest z góry, za pośrednictwem operatora płatności internetowych. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzanie są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay. Zasady i tryb usługi płatności określa regulamin danego Operatora.

2. Usługobiorca zobowiązuje się, do przedkładania pełnych danych potrzebnych do wykonania Zmówienia, zgodnych ze stanem faktycznym.

3. Usługodawca jest uprawniony do skierowania do Usługobiorcy zapytania o dodatkowe dane dotyczące lokalu (wnętrza), jeżeli dane te są potrzebne do prawidłowego wykonania Zamówienia. Usługobiorca zobowiązuje się dane te dostarczyć. Do czasu dostarczenia danych termin wyznaczony do realizacji Zamówienia ulega zawieszeniu.

4. Usługodawca zobowiązany jest do wykonania Zamówienia zgodnie z najwyższą starannością wynikającą z zawodowego charakteru jego działalności oraz zgodnie z normami technicznymi oraz przepisami prawa, o ile będą one miały zastosowanie do danego Zamówienia.

5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowe wykonanie Zmówienia, jeżeli spowodowane jest to przekazaniem przez Usługobiorcę nieprawdziwych lub niedokładnych danych dotyczących przedmiotu Zamówienia.

6. Usługodawca jest odpowiedzialny za podwykonawców, którymi posługuje się przy wykonaniu zlecenia.

7. Usługobiorca będący Konsumentem poprzez złożenie Zamówienia wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia usług przed upływem dziesięciodniowego terminu od zawarcia umowy, zatem nie przysługuje Usługobiorcy prawo do odstąpienia od umowy na podstawie art. 10 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. 2000r. Nr 22 poz. 271 ze zmianami).

8. Usługodawca ponosi odpowiedzialność, o ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, tylko za normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego szkoda wynikła.

§4
DANE OSOBOWE

1. W momencie akceptacji niniejszego Regulaminu Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego Danych Osobowych przez Administratora zgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu oraz określonymi w Polityce Prywatności.

2. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przez przedsiębiorcę pod firmą „Desi-Studio” Agnieszka Cholewa ul. Sosnowiecka 34/6, 01-496 Warszawa, z wykorzystywaniem przestrzeni serwerowej udostępnionej przez zewnętrzną firmę hostingową.

3. Administratorem Danych Osobowych jest przedsiębiorca działający pod firmą „Desi-Studio” Agnieszka Cholewa ul. Sosnowiecka 34/6, 01-496 Warszawa, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).

4. Administrator przetwarza Dane Osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną, a także dokonania rozliczeń z Użytkownikiem.

5. Administrator ma prawo uzależnić świadczenie usługi Serwisu oraz swoich Usług na rzecz Użytkownika od uprzedniego potwierdzenia przez niego zgodności Danych Osobowych stosownymi dokumentami poprzez przesłanie, np. kserokopii dokumentu potwierdzającego tożsamość. Nadesłanie kserokopii dokumentu jest dobrowolne. Jeżeli kserokopia dokumentu nie zostanie przesłana lub budzić będzie uzasadnione wątpliwości, Administrator może odmówić świadczenia usług dostępnych w Serwisie.

6. Użytkownik ma prawo wglądu do przetwarzanych Danych Osobowych w każdym czasie, jak również prawo do ich poprawiania oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach ustaw, jak również żądania ich usunięcia z bazy Kont.

7. Użytkownik ma obowiązek aktualizować Dane Osobowe podane w formularzu rejestracyjnym niezwłocznie po każdej zmianie tych Danych Osobowych.

8. W przypadku powzięcia przez Operatora wątpliwości co do zgodności z prawdą bądź aktualności podanych przez Użytkownika Konta w formularzu rejestracyjnym (również na skutek zgłoszenia dokonanego przez innego Użytkownika) Operator (niezależnie od postanowień powyższych) uzyskuje uprawnienie do podjęcia następujących czynności:
wezwania Użytkownika do niezwłocznego usunięcia nieprawdziwych Danych Osobowych bądź aktualizacji Danych Osobowych;
skierowania do Użytkownika ostrzeżenia;
zablokowania dostępności dla Użytkownika wybranych Usług w Serwisie;
zablokowania Konta do czasu wyjaśnienia sprawy;
bezpowrotnego usunięcia Konta.

9. Administrator uprawniony jest do udostępniania Danych Osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa. Administrator nie udostępnia wbrew prawu danych oraz Danych Osobowych innym podmiotom w szczególności nieuprawionym Osobom.

10. W przypadku danych osobowych przetwarzanych przez Administratora w celach innych niż niezbędne do świadczenia usług Użytkownik może zgłosić żądanie zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych.

§5
USUNIĘCIE KONTA Z SERWISU

1. Administrator ma prawo usunięcia konta Użytkownika, jeżeli w okresie 3 miesięcy do dokonania rejestracji nie zmówił żadnej usługi dostępnej w Portalu.

2. Administrator ma prawo zarówno do zablokowania, jak i usunięcia Konta Użytkownika, który łamie w rażący sposób postanowienia niniejszego Regulaminu lub do zablokowania Konta Użytkownika ze względu na otrzymane informacje, które dostatecznie uzasadniają, że dany Użytkownik podejrzewany jest o naruszenie Regulaminu, w którymkolwiek z jego postanowień.

3. Użytkownik ma prawo do usunięcia swojego konta w każdym czasie.

4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się z tym, że usunięcie Konta równoznaczne jest dla tego Użytkownika z bezpowrotną utratą wszystkich zgromadzonych w ramach tego Konta danych.

5. Usunięcie Danych nie oznacza automatycznego usunięcia Danych Osobowych z Bazy Kont.

6. Po usunięciu lub zablokowaniu Konta Administrator przetwarza Dane Osobowe Użytkowników Serwisu w zakresie określonym w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w celu:

a) należytego rozliczenia usług zmówionych przez Usługobiorcę;

b) należytego zakończenia wykonywania usług na rzecz Usługobiorcy;

c) rozpatrzenia reklamacji.

§6
REKLAMACJE

1. Usługobiorca może zgłosić reklamację poprzez wniesienie zgłoszenia reklamacyjnego do Usługodawcy.

2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zostać zgłoszone w terminie 30 dni od realizacji Zmówienia oraz zawierać opis nieprawidłowości, na które powołuje się Usługobiorca.

3. Zgłoszenia reklamacyjne należy przesyłać w formie elektronicznej na adres: reklamacje@funkcjonalnie.com.

4. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę nastąpi nie później niż w terminie 14 dni, poprzez przesłanie odpowiedzi na adres e-mail Usługobiorcy.

5. Spostrzeżenia dotyczące nieprawidłowego funkcjonowania Portalu należy przesyłać w formie elektronicznej na adres reklamacje@funkcjonalnie.com.

§6
WYMAGANIA TECHNICZNE

Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca są następujące:
połączenie z siecią Internet;
oprogramowanie ADOBE READER;
przeglądarka internetowa:
Internet Explorer w wersjach 8.0 i wyższych;
Opera w wersjach 9.0 i wyższych;
Firefox w wersjach 3.0 i wyższych;
Chrome w wersjach 5.0 i wyższych;
Według najlepszej wiedzy Usługodawcy możliwa jest również współpraca z systemem teleinformatycznym za pośrednictwem innych przeglądarek niż wymienione ust. 1 pkt 3), jednakże jedynie powyższe przeglądarki objętą są zapewnieniem Usługodawcy prawidłowego działania systemu teleinformatycznego.

§6
PODSUMOWANIE KOŃCOWE

Strony związane są treścią Regulaminu obowiązującą w dniu złożenia Zamówienia.

Usługodawca uprawniony jest do zmiany regulaminu. Dokonanie zmiany Regulaminu przez Usługodawcę nie jest skuteczne wobec Zamówień złożonych przed zmianą Regulaminu, chyba że obydwie strony wyrażą zgodę na stosowanie do tej umowy aktualnie obowiązującej wersji Regulaminu.

Treść niniejszego regulaminu może zostać utrwalona przez Użytkownika poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony internetowej www.funkcjonalnie.com/regulamin.

W sprawach nieuregulowanych wprost w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa w tym: kodeksu cywilnego oraz innych właściwych ustaw.

Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 1 sierpnia 2013 roku.